Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa numer POIR.01.01.01-00-1069/17-00 pn.
„Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych kopalin naturalnych poprzez uzyskanie innowacyjnych mieszanek mineralno asfaltowych gruboziarnistych, w tym mieszanek o wysokim module sztywności i opracowanie zaleceń do produkcji.”

Termin realizacji projektu: od 01.05.2018 do 31.01.2021

Wartość projektu: 3 629 636,03 (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 03/100)
Wartość dofinansowania: 2 868 341,18 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem trzysta czterdzieści jeden 18/100)

Streszczenie projektu: Projekt polega na opracowaniu technologii i receptur mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) gruboziarnistych, w tym mieszanek o wysokim module sztywności (WMS). W Polsce przez ostatnie lata zaobserwować można odejście od technologii gruboziarnistych wymagających wyższej kultury produkcyjnej, na rzecz mma o drobniejszej strukturze. W oficjalnych dokumentach technologicznych nie ma żadnych blokad formalnych do stosowania mieszanek gruboziarnistych. Stosowanie takich mma spowoduje znaczne oszczędności w zakresie ochrony środowiska (wśród producentów kruszyw) poprzez wolniejsze i efektywniejsze zużywanie złóż naturalnych oraz mniejsze zużycie energii czy wody jak również oszczędności przy produkcji mma a tym samym dla inwestora publicznego w okresie najbliższej perspektywy unijnej.

Celem projektu jest opracowanie składów betonu asfaltowego o jak najgrubszym uziarnieniu, do warstw podbudowy i wiążącej tak, aby:

  1. Spowodować jak największe oszczędności produkcyjne w kopalniach kruszyw ze względu na zwiększenie ilości kruszyw „grubych” a co za tym idzie poprawienie efektywności produkcji
  2. MMA były jak najtańsze w produkcji poprzez zmniejszenie powierzchni właściwej mieszanki kruszyw a tym samym zmniejszenie ilości asfaltu.
  3. producent mma miał jak najmniej kłopotów technicznych z ich produkcją i przechowywaniem technologicznym,
  4. odbiorca mma miał jak najmniej kłopotów z ich transportem i wbudowywaniem,
  5. MMA miały dobre lub wysokie parametry mechaniczne (odporność na deformacje trwałe, moduł sztywności) i trwałości owe (zmęczenie 4PB-PR; spękanie niskotemperaturowe – TSRST).

Opracowanie technologii mieszanek gruboziarnistych i przywrócenie do stosowania będzie polegało na:

  • Etap I Badania kruszyw – badania przemysłowe
  • Etap II Projektowanie składu mma – badania przemysłowe
  • Etap III Analiza mechanistyczna i ekonomiczna – prace rozwojowe
  • Etap IV Przygotowanie do implementacji – prace rozwojowe